Red Night: Vassili TsiliChristos + Alexandros Christopoulos @ Ballroom - Hilton 31/12/2011

photo-report by Mike Tsolis
Vassili TsiliChristos + Alexandros Christopoulos
 
 
 
Diana Gabdullina + Elina Erzina + Larisa Untila + Elvira Popova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demi Politi
 
 
Tania Kalari + Ana Cudic
 
 
 
 
 
 
Joanna Niniou-Lanari + Olga Poisonous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos