Vassili TsiliChristos + GP Grand + John Kitsopoulos @ Villa Mercedes 25/5/2012

photo-report by Thanasis Kousounis
 
 
Lefteris Abazis + Sarah Drakopoulou
 
 
 
 
Vassili TsiliChristos
 
 
 
 
Ina Sideri + Christos Rontogiannis + Claudia Pasqualini + Roza Antonia Xatzigiannaki
 
 
Chrisanthi Deverikou + Lefteris Abazis + George Sarafidis + Ana Cudic
 
 
 
 
 
 
Ana Cudic
 
 
Ina Sideri
 
Claudia Pasqualini
 
 
Alexandra Ioannopoulou
 
 
Claudia Pasqualini + Vassili TsiliChristos + Roza Antonia Xatzigiannaki
 
 
 
 
 
Vassili TsiliChristos
 
 
GP Grand
 
 
 
 
 
 
 
 
GP Grand
 
 
 
 
 
 
1 2 3 Next>
 
 
 
Home About clubber.gr Contact News Events Photos Videos